top of page
Kleurrijk_FryskeMarren_043.jpg
white-blue-gradient-linear-3200x1800-c2-87cefa-ffffff-a-345-f-14.jpg

Standpunten

Onze

6.png

Standpunten

Samen geven we kleur aan de gemeente, 
Mei elkoar jouwe wy kleur oan ‘e gemeente,
Samen vormen wij de gemeente, 
Mei elkoar foarmje wy de gemeente,
Samen geven we de maatschappij vorm,
Mei elkoar jouwe wy de mienskip foarm,
Wij zijn de maatschappij. 
Wy binne de mienskip.

7.jpg
bottom of page